Hotărârea pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene

în data de 16.12.2008

Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 CE de Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Germania) pentru interpretarea articolului 12 primul paragraf CE coroborat cu articolele 17 CE și 18 CE, a articolului 43 primul paragraf CE și a articolului 7 litera (e) din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Articolului 7 litera (e) din directiva 95/46, are următorul conținut:

„Statele membre prevăd ca datele cu caracter personal să fie prelucrate numai dacă:

(e) prelucrarea este necesară pentru aducerea la îndeplinire a unei sarcini de interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul sau terțul căruia îi sunt comunicate datele.”

Această cauză poate produce următoarele concluzii susținute de hotărârea Curții, în special unele pe care toate autoritățile publice naționale trebuie să le aibă în vedere:

  • criteriul necesității, care rezultă din articolul 7 litera (e) din Directiva 95/46, constituie un criteriu de evaluare a unui sistem de prelucrare generală a datelor;
  • prelucrarea datelor în scopuri statistice, chiar de către autorități publice care desfășoară un serviciu public prevăzut de lege în acest scop, nu îndeplinește cerința de necesitate dacă datele stocate în acest registru au caracter nominal;
  • interzicerea discriminării constituie una dintre garanțiile dreptului la protecția datelor

Citește mai multe despre această cauză