Decizie de desemnare a unui DPO

Proceduri GDPR pentru IMM-uri și instituții


Din seria procedurilor GDPR pentru IMM-uri, mai jos un model de desemnare a responsabilului cu protecția datelor. (DPO)

 – D E C I Z I E –
din data de …………………

a conducerii
S.C. ………………….. S.R.L.

Subsemnatul: ………………………………………………..
domiciliat în ………………………………………………………, identificat prin CI seria … nr. ………., eliberată de SPCLEP ……., la data de ………….., CNP ………………….

în calitate de [administrator / director general] ai S.C. …………………… S.R.L., cu sediul în …………………, având Cod Unic de Înregistrare ………………, fiind înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş sub nr. J……………..,

DECIDEM URMĂTOARELE:

Pe fondul intrării in aplicare a Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), decidem desemnarea persoanei ………………. ca si Responsabil cu Protectia Datelor in cadrul S.C. ………….. S.R.L.

Întregul proces de conformare va fi evidențiat și documentat în mod corespunzător. De asemenea vor fi alocate toate resursele necesare pentru a parcurge eficient etapele de pregătire, implementare și menținere a conformării.

Redactat şi semnat în 2 exemplare:

Data / Locația                                                                                                                           NUME PRENUME
………………….